اهواز شهر من

آشنایی با شهر اهواز

به منظور تسهيل تردد و دسترسي آسان تر به بخش مركزي شهر و كاهش بار ترافيكي پل هاي سلمان فارسي و پنجم مقرر شد پل هشتم در حدفاصل پلهاي چهارم و پنجم احداث شود و از سال 1385 اقدامات اوليه جهت تجهيز كارگاه و عمليات اجرايي آن آغاز شده و تا كنون 50 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. طول اين پل 44/643 متر و عرض آن 1360 متر  و داراي 4 باند (2 باند رفت و 2 باند برگشت) مي باشد.